Charlotte Dahle, MS-läkare Universitetssjukhuset i Linköping

Charlotte Dahle, Universitetssjukhuset i Linköping. Charlotte är född och uppvuxen i Stockholm där hon fick sin läkarutbildning på Karolinska institutet, och blev klar 1982. Arbetade vid Regionsjukhuset i Örebro ett par år med neurologi och blev snabbt fascinerad av ämnet för gott. Charlotte flyttade till Linköping 1985 och där hon fick sin specialistutbildningen i neurologi. Fick 1994 erbjudande om att dubbelspecialisera sig i klinisk immunologi. Disputerade 2001 med en avhandling om T-cellsaktivering och cytokiner vid Gullain-Barré syndrom, en demyeliniserande sjukdom i perifera nervsystemet. Har sedan 2002 arbetat både inom klinisk immunologi med laboratoriediagnostik av autoimmuna sjukdomar och vid neurologkliniken som MS-läkare. Trivs utmärkt och blir bara alltmer fascinerad av vårt fantastiska immun- och nervsystem.

Ladda ner föreläsning av Charlotte Dahle

 

Anders Anell, Prof. Ekonomihögskolan Lund

Anders Anell är adjungerad professor med inriktning på hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning, verksam vid bl a. Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har skrivit flera artiklar, böcker och rapporter om bl a. hälso- och sjukvårdens finansiering samt resursfördelning och resursutnyttjande i vården. Under åren 1992 till 2007 var han chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund och han har även ett förflutet som ledamot i SBUs råd. Han har arbetat som rådgivare och konsult för flera uppdragsgivare både nationellt och internationellt.”

Ladda ner föreläsning av Anders Anell

 

Ia Rorsman, Doktor i Neuropsykologi Universitetssjukhuset i Lund

Ia Rorsman är sedan många år verksam på Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Tidigare har hon bl.a. tillbringat 12 år i USA där hon forskade och doktorerade inom neuropsykologi. Ia har ett stort intresse för MS och kommer tala om hur våra kognitiva och emotionella funktioner påverkar vårt vardagsfungerande vid MS.

Ladda ner föreläsning av Ia Rorsman

 

Birgitta Hulter, Sexolog Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

Birgitta Hulter, doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad sexolog (NACS) har omfattande erfarenhet av att handleda vuxna med problem i samliv och sexualitet. Birgitta Hulter har sedan 1986 arbetat heltid med vuxnas problem rörande sexualitet och samliv. Hon skapade SESAM AB 2001 för att i privat regi kunna bedriva sexologiskt utvecklingsarbete. Birgitta Hulter är verksam som klinisk sexolog och utbildningsledare på Råd- och stödenheten vid Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Birgitta Hulter har medverkat som författare rörande sexualitet, samliv, hälsa, sjukdom och funktionshinder i ett flertal läroböcker. Hennes lärobok i klinisk sexologi “Sexualitet och hälsa” publicerades 2004 av Studentlittratur. Birgitta Hulter har förtroendeuppdrag som ordförande i Auktorisationskommittén inom Svensk Förening för Sexologi (SFS), och är vald styrelseledamot i European Federation of Sexology (EFS).

Ladda ner föreläsning av Birgitta Hulter

 

Märta Lauritzen, Urotherapeut Karolinska Universitetssjukhuset

Märta Lauritzen, leg sjuksköterska och uroterapeut. Märta har arbetat som uroterapeut sedan 1991, först vid Södersjukhusets urologiska klinik, därefter kvinnokliniken Octavia i Stockholm och sedan 2004 som chef för uroterapienheten vid urologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är intresserad av utbildning av vård i omhändertagande vid urininkontinens, blåsrubbningar och kateterbehandling. Märta medverkar i flera arbeten med informativa riktlinjer såsom SKL:s Handbok och Stockholm vårdinformatik, VISS. Problemområdet berör många människor, kostar mycket och blir ändå inte uppmärksammat tillräckligt. Sedan flera år är Märta engagerad i Sinoba, en förening för kunskap om urininkontinens och blåsrubbningar.

Ladda ner föreläsning av Märta Lauritzen

 

Ulrika Einarsson, Leg. Sjukgymnast Karolinska Universitetssjukhuset

I början av 90-talet examinerades Ulrika som sjukgymnast på Karolinska Institutet. Under de år som sedan dess har förflutit har Ulrika idag en tillsvidareanställning på Sjukgymnastikkliniken, Karolinska, formell specialistkompetens inom området neurologi och doktorsexamen (2006) och arbetar som sektionschef. Neurologi har varit den inriktning inom ämnet sjukgymnastik som har präglat Ulrikas kliniska år och likaså hennes forskning. Personer med sjukdomen multipel skleros (MS) var och är en stor grupp inom den Neurologiska kliniken på Karolinska och blev den diagnos som väckte hennes intresse för en fördjupning inom området neurologi. Med anledning av detta fick Ulrika chansen att delta i ett forskningsprojekt med syftet att beskriva hur personer med MS lever sitt dagliga liv i Stockholm. Detta projekt resulterade i hennes doktorsavhandling med titeln: People with Multiple Sclerosis in Stockholm – aspects of motor and cognitive function, activities of daily living and social/lifestyle activities.

Ladda ner föreläsning av Ulrika Einarsson

 

Eva Månsson-Lexell, Leg. arbetsterapeut Universitetssjukhuset i Lund

Eva har arbetat som arbetsterapeut sedan 1989 och med personer med kroniska neurologiska sjukdomar, däribland MS, i över 15 års tid. I mars 2009 disputeradeEva på en avhandling om engagemang i aktiviteter hos personer med MS. Hennes kliniska förankring har varit på VO Rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Lund där Eva hoppas kunna fortsätta att integrera forskning och klinik framöver. Sedan mars 2006 arbetar Eva också halvtid som chefarbetsterapeut med professionsfrågor för kollegor, övergripande på Universitetssjukhuset i Lund. Eva föreläser också regelbundet om arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom och rehabilitering samt undervisar i bedömningsmetodik för arbetsterapeuter, i Sverige och utomlands.

Ladda ner föreläsning av Eva-Månsson-Lexell

 

Catharina Blixen-Finecke, Regionråd Region Skåne

Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsens arbetsutskott
Ordförande i vårdproduktionsberedningen.

Ladda ner föreläsning av Catharina Blixen-finecke

 

Jan Lexell, Prof. Universitetssjukhuset i Lund.

Jan Lexell är versam vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet samt Överläkare vid Rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Lund.

Ladda ner föreläsning av Jan Lexell

 

Troed Troedsson, Framtidsanalytiker Paradigmmäklarna i Eslöv

Troed Troedson är från början socionom med inriktning på personal- och organisations- området. Han har under många år skapat förklaringsmodeller för att förstå och förutsäga de samhällsförändringar som präglat västvärlden de senaste 10 åren. Med tyngdpunkten i förståelsen av komplexa system och deras egenskaper arbetar Troed med strategi- och organisationsfrågor i många stora svenska och internationella företag liksom i organisationer, kommuner och statliga verk. Troeds teorier och modeller omsätts i praktiska verksamheter.

Monica Hagman, Chef Hälsa och Farmaci Apoteket AB

Ladda ner föreläsning av Monica Hagman

Övriga föreläsare

Magnhild Sandberg, Docent Universitetssjukhuset i Lund
Katrin Stjernfeldt-Jammeh, Kommunalråd Malmö Stad
Gun Jadbäck, Leg. Sjuksköterska Universitetssjukhuset i Lund
Lars Malmberg, Dr. Universiterssjukhuset i Lund
Ingelise Olsson, Utvecklingssekreterare Malmö Stad
Magnus Kåregård, Medicinsk rådgivare i Hälsoval Skåne
Eva Mårtensson, Försäkringskassan
Siv Nilsson, Kurator Universiterssjukhuset i Malmö
Gerd Andersson, Rehab.-koordinator Universitetssjukhuset i Malmö
Jonas Weiger, Businessansvarig/arkitekt, IKEA Malmö
Marie-Louise Nicklasson, HR IKEA Malmö